JOUR199 Getting started in journalism

JOUR199 attendance

Students

Eunice AlpasanYYYYYYYYYYYY
Morgan AndersonYYYYYYYYNYYY
Becca BertramYYYYYYYYYYYY
Tommy De FeliceYYYYYYYYYYYY
Monica DelgadoYYYYYYYYYYYY
Jared EbanksYYYYYYYYYYYY
Kofi HoppsYYYYYYYYYYYY
Megan MillerYYYYYNYYYYYY
Julian PalenciaYYYYYYYYYYYN
Anna PeveyYYYYYYYYYYYY
Citlalli PinoYYYYYYYYYYYY
Liz RileyYYYYYYYYYYYY
Drew SimonYYYYYYYNNYNY
Evan ViscioniYYYYYYYYYNYY
Kaylan WaldronYYYYYYYNNYNY